امتحان عملی مبانی و کاربرد کامپیوتر (حسابداری -مدیریت-((سنتی-تجمیع)))مورخ ۴/۱۱/۸۸ساعت۳۰/۸ومبانی کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر-علوم کامپیوتر-ریاضی)مورخ۴/۱۱/۸۸ساعت۱۰

 امتحان پایان ترم آزمایشگاه شیمی عمومی ۱وآلی۱یکشنبه مورخ۱۱/۱۱/۸۸وپایان ترم شیمی معدنی ۱مورخ۱۴/۱۱/۸۸